Ważne informacje

status

Dane kontaktowe:
ul. Franciszkańska 7
58-100 Świdnica
tel.: 74 854-90-50  wew.  49 

INFORMACJA – pokój nr 11
Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczenia dobry start (300+) odbywa się codziennie w godzinach  8:00 – 15:00.

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2020/2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. będzie można ubiegać się o przyznanie prawa do jednorazowego świadczenia stanowiącego wsparcie uczniów rozpoczynających rok szkolny.

W lipcu danego roku istnieje wyłącznie możliwość składania wniosków w formie elektronicznej – online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przez bankowość elektroniczną.

Składanie wniosków drogą tradycyjną na informacji przy ul. Franciszkańskiej 7 w pokoju nr 11 odbywa się dopiero od 1 sierpnia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start (300+) złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia 300+ oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 30 września 2020 r.,
  • od 1 września 2020 r. najpóźniej do 30 listopada 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia 300+ oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2020 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Formularze aktualnych wniosków dostępne są na stronie internetowej www.mops.swidnica.pl w zakładce: 300+.

Zakres zadań:

  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start;
  • przekazywanie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start (zgodnie z § 10 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji);
  • wydawanie decyzji odmawiających przyznania prawa do świadczenia dobry start oraz rozstrzygających w sprawie nienależnie pobranego świadczenia;
  • wydawanie zaświadczeń o wysokości wypłaconych świadczeń;
  • sprawozdawczość z zakresu świadczenia dobry start.