Ważne informacje

status

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY

Dane kontaktowe:
ul. Franciszkańska 7
58-100 Świdnica
tel.: 74 854-90-57

INFORMACJA

Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń dobry start (300+) odbywa się codziennie przy ul. Franciszkańskiej 7 (w wyznaczonych do tego stanowiskach przyjęć) w godzinach  8:00 – 15:00.

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2020/2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że od dnia 1 lipca 2020r. można składać wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 (stary okres świadczeniowy 2019/2020 trwa do 30 września 2020r.).

W lipcu danego roku istnieje wyłącznie możliwość składania wniosków w formie elektronicznej.

Składanie wniosków drogą tradycyjną na informacji przy ul. Franciszkańskiej 7 odbywa się dopiero od 1 sierpnia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 złoży wniosek wraz z dokumentami:

– od 1 lipca 2020r. do dnia 31 sierpnia 2020r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2020r.,

– od dnia 1 września 2020r. do dnia 30 września 2020r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2020r.,

– od dnia 1 października 2020r. do dnia 31 października 2020r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2020r.,

– od dnia 1 listopada 2020r. do dnia 30 listopada 2020r., ustalenie prawa do świadczenia  z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2021r.,

– od dnia 1 grudnia 2020r. do dnia 31 stycznia 2021r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 28 lutego 2021r.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł. Kryterium dochodowe w dotychczasowej wysokości obowiązuje przy ustalaniu prawa na okres świadczeniowy 2019/2020, trwający do dnia 30 września 2020r.

 

Ustawa z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r., poz. 875) podwyższa kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego do kwoty 900,00 zł oraz wprowadza mechanizm przeliczania kryterium dochodowego i przyznawania świadczeń w oparciu o metodę złotówka za złotówkę.

Zgodnie z wprowadzonym do art. 9 ust. 2a i ust. 2b w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona jak wyżej, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Zgodnie z art. 76 pkt 5 powołanej ustawy powyższa kwota oraz mechanizm złotówka za złotówkę będzie miał zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy  2020/2021, czyli rozpoczynający się

od dnia 1 października 2020r.

 

WAŻNE

Art. 15oa. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.) stanowi, iż obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19, będzie traktowane jako utrata dochodu.

Zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020r., poz. 808) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019r. do dnia 30 września 2021r.

 

Formularze aktualnych wniosków dostępne są na stronie internetowej http://www.mops.swidnica.pl/wnioski-2/ w zakładce: Świadczenia rodzinne i alimentacyjne / Fundusz alimentacyjny.

Zakres zadań:

  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • wydawanie zaświadczeń o wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub zaliczek alimentacyjnych;
  • prowadzenie postępowań w stosunku do dłużników alimentacyjnych;
  • ustalanie należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych z należnymi odsetkami;
  • przekazywanie informacji do biur informacji gospodarczych o stanie zobowiązań dłużników alimentacyjnych;
  • sprawozdawczość z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.