„Uwierz we własne siły” – II edycja realizacji projektu

plakat EFS OK

 

W miesiącach sierpniu i wrześniu 2018r., w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, prowadzony jest nabór uczestników do II edycji  projektu (15 środowisk). Warunki uczestnictwa w projekcie oraz oferowane wsparcie udostępniane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Franciszkańskiej 7 w Świdnicy oraz w biurze projektu przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy.

Przypominamy, iż celem głównym projektu „Uwierz we własne siły” jest aktywna integracja mieszkańców Gminy Miasto Świdnica zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Projekt zakłada udział 20 osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, zakwalifikowanych do III profilu bezrobotnych, 10 osób dla których ustalono II profil pomocy oraz co najmniej 20 osób z najbliższego otoczenia.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej. Odpowiedzią na te deficyty będą kompleksowe i indywidualne formy wsparcia w ramach ścieżki reintegracji, obejmujące interdyscyplinarne wsparcie, motywowanie do aktywności własnej oraz zapewnienie udziału w warsztatach, spotkaniach i innych formach edukujących w kierunku zwiększenia skuteczności i samodzielności społeczno-zawodowej. W ofercie realizowanej w ramach projektu brane będą pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości klientów.

II edycja projektu będzie realizowana w okresie od IX 2018r. do V 2019r. (15 środowisk).

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Skip to content