Szkolenia pracowników MOPS

W dniu 23.10.2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy zorganizował szkolenie pt. Współpraca asystenta rodziny, pracownika socjalnego oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, które odbyło się w siedzibie Ośrodka przy ul. Franciszkańskiej 7. W szkoleniu brało udział 22 osoby, w tym asystenci rodzinni, pracownicy socjalni,  koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępcze. Współpraca ww. służb, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998), jest czynnikiem niezbędnym w pracy z rodzinami biologicznymi, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej. W trakcie szkolenia omówiono szczegółowo rolę i zadania ww. grup zawodowych. Omówiono również aspekt prawny procedury zabezpieczenia dziecka, w sytuacji bezpośredniego narażenia dziecka na utratę zdrowia lub życia przez opiekunów, oraz uprawnienia pracownika socjalnego i asystenta rodziny w ramach ww. procedury. Szkolenie prowadził Pan Jacek Popów, trener, pedagog resocjalizacyjny, specjalista w obszarze pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, posiadający bogate doświadczenie szkoleniowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, asertywności, komunikacji interpersonalnej, uzależnień i wielu innych.

[WRGF id=3152]

W dniach 25-26.10.2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy gościł dr Agnieszkę Widerę-Wysoczańską, psychologa, psychoterapeutę, superwizora, specjalistę w zakresie terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie. Dr Widera-Wysoczańska prowadziła dwudniowe warsztaty pt „Diagnozowanie dziecka wykorzystywanego seksualnie za pomocą obserwacji objawów u dziecka i czynników ryzyka w rodzinie i środowisku”, które odbywały się w siedzibie Ośrodka przy ul. Franciszkańskiej 7. W warsztatach wzięło udział 16 osób, w tym asystenci rodziny, pracownicy socjalni, oraz przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego i Punktu Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Świdnicy. Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać m.in. czynniki ryzyka w rodzinie i środowisku dziecka, dynamikę przemocy seksualnej, objawy specyficzne i niespecyficzne u dziecka, mogące świadczyć, że zostało wykorzystane seksualnie. W trakcie warsztatów uczestnicy mogli omówić przypadki konkretnych rodzin, w których zachodzi obawa, że dzieci mogły doznać przemocy seksualnej.

Skip to content