STYPENDIA SZKOLNE – rok szkolny 2015/2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że w dniach od 1 września 2015r. do 15 września 2015r. przyjmuje wnioski o przyznanie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016.

W dniach od 1 września 2015r. do 15 września 2015r. będą przyjmowane wnioski na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, czyli stypendium szkolne.

Podstawą przyznania prawa do stypendium szkolnego jest kryterium dochodowe, którego miesięczna wysokość na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku – w sierpniu 2015r. nie może być większa niż 456,00 zł netto, a od października 2015r. nie może przekroczyć 514,00 zł netto.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty (zaświadczenia) potwierdzające wysokość dochodu netto rodziny ucznia otrzymanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w szczególności z tytułu:

• wynagrodzenia za pracę
• zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
• świadczeń opiekuńczych, w tym świadczenia pielęgnacyjnego pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, czy zasiłku pielęgnacyjnego
• stałego zasiłku z pomocy społecznej
• zasiłku okresowego z pomocy społecznej
• emerytury, renty inwalidzkiej i rodzinnej
• alimentów lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego
• zasiłku dla bezrobotnych
• prowadzonej działalności gospodarczej
• dodatku mieszkaniowego.

Druki wniosków o przyznanie prawa do stypendium/zasiłku szkolnego można pobierać w szkołach.

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożyć najpóźniej do dnia15 września 2015r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 7 w pokoju nr 11 (na parterze).

Informacja czynna codziennie w godzinach od 8.00 – 15.00.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym i jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

Podstawa prawna: art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

 

 

Skip to content