Realizacja I edycji projektu pn. „ Uwierz we własne siły”

plakat EFS OK

Styczeń 2018r. jest piątym miesiącem realizacji I edycji projektu. Piętnastu uczestników bierze aktywny udział w następujących formach wsparcia:

 1. Poradnictwo i wsparcie indywidualne,
 2. Opracowywanie ścieżek reintegracji i indywidualnych programów pracy,
 3. Wypłata zasiłków celowych,
 4. Poradnictwo i wsparcie grupowe,
 5. Treningi kompetencji społecznych,
 6. Prace społecznie użyteczne,
 7. Terapia psychologiczna, rodzinna, psychospołeczna.

W okresie październik – listopad 2017r. 10 uczestników projektu pn. „Uwierz we własne siły”, zakwalifikowanych do III filaru pomocy, objętych było działaniami w ramach Programu Aktywizacji i Integracji. Program ten zapewniał każdemu uczestnikowi 10 h tygodniowo prac społecznie – użytecznych, które realizowane były na terenie jednostek miejskich oraz 10 h tygodniowo grupowych zajęć psychoedukacyjnych i indywidualnych konsultacji ze specjalistami. W ramach działań psychoedukacyjnych podopieczni Ośrodka uczestniczyli m.in. w warsztatach integrujących grupę, służących podniesieniu samooceny oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy. Spotkania indywidualne zapewniły uczestnikom pracę nad problemami  życia codziennego oraz możliwość poszukiwania rozwiązań tych problemów. Powyższe zadanie zostało zrealizowane przez uczestników projektu z wysokim wynikiem, tj. na poziomie 91,88%

 [WRGF id=2518]

Inną z usług wspierających – o charakterze społecznym jest udział Uczestników projektu pn. „Uwierz we własne siły” w comiesięcznych spotkaniach z terapeutą,  w ramach grupy wsparcia. Spotkania te służą motywowaniu i wzmacniają do udziału w projekcie. Spotkania w grupie to forma wsparcia oparta na procesie grupowym. Dzięki tej formie wsparcia uczestnicy uczą się m.in.

 • budowania relacji z innymi ludźmi,
 • rozpoznawania własnych uczuć i emocji,
 • czym jest odpowiedzialność za siebie i za drugiego człowieka,
 • współpracy.

Uczestnictwo w grupie daje możliwość poznania siebie, własnych możliwości i ograniczeń. Grupa motywuje do podejmowania działań zmieniających dotychczasowy styl życia osób, które biorą udział w projekcie. Podczas poradnictwa i wsparcia grupowego uczestnicy korzystają z wzajemnego wsparcia i doświadczeń, np. przy rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Uczestnictwo w grupie uczy pewnego rodzaju przynależności do społeczeństwa, przy jednoczesnym poszanowaniu norm i zasad.

[WRGF id=2528]