Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora DŚRiA

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Świdnicy

 

 

ogłasza nabór na stanowisko podinspektora

w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

(1 etat)

 

 

I. Warunki przystąpienia do naboru

 

Do naboru może przystąpić kandydat, który:

 

 1. Jest obywatelem polskim.
 1. Posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu ustaw z dnia 27 lipca 2005 r. prawo
  o szkolnictwie wyższym.
 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 2. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
 3. Posiada nieposzlakowaną opinię.
 4. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. Ukończone studia wyższe na kierunku : prawo, administracja, praca socjalna, zarządzanie, ekonomia.
 1. Posiada minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucji publicznej.
 2. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.
 3. Znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego.
 5. Znajomość przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu  „DOBRY START”.
 6. Znajomość przepisów ustaw:

– z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

– z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

– z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

– z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

– z dnia 07 września 1997 r. o systemie oświaty, w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania prawa do stypendiów i zasiłków szkolnych oraz aktów wykonawczych z nimi powiązanych.

 1. Doświadczenie w pracy z klientem.
 2. Znajomość obsługi komputera, w tym m.in. programów: Word, Excel, Power Point oraz urządzeń biurowych.
 3. Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.
 4. Wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki, rzetelność, terminowość.
 5. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 6. Umiejętność pracy w zespole.
 7. Opanowanie i cierpliwość.
 8. Komunikatywność.

 

II. Zakres zadań/obowiązków na stanowisku obejmuje, w szczególności:

 

 1. Udzielanie informacji oraz przyjmowanie wniosków dotyczących spraw prowadzonych przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, w tym m.in.: świadczenia dobry start, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz stypendiów i zasiłków szkolnych.
 2. Analizowanie przyjętych wniosków.
 3. Prowadzenie dokumentacji osób korzystających ze świadczeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.
 4. Prowadzenie rejestrów i ewidencji osób ubiegających się o świadczenia.
 5. Prowadzenie korespondencji związanej ze sprawami wynikającymi z zakresu czynności.
 6. Przygotowywanie projektów informacji oraz decyzji administracyjnych w sprawach prowadzonych przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.
 7. Przygotowywanie list wypłat świadczeń dobry start, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz stypendiów i zasiłków szkolnych.
 8. Sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw prowadzonych przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.
 9. Prowadzenie windykacji zobowiązań.
 10. Współpraca z instytucjami: OPS, PUP, ZUS, US, Komornicy, Sądy i Prokuratura
  – w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do świadczeń dobry start, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.
 11. Bieżąca kontrola realizacji budżetu.
 12. Terminowa, staranna i zgodna z obowiązującymi przepisami realizacja powierzonych zadań.
 13. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, związanych z zakresem zadań realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

 1. list motywacyjny;
 2. CV;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie;
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o niekaralności;
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku, którego nabór dotyczy;
 10. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik należy pobrać i czytelnie podpisać).

 

IV. Informacja na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Świdnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym nabór był wyższy niż 6%.

 

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą i własnoręcznym podpisem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”
.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, sekretariat, w terminie do 28 września 2018 r.,
do godziny 15:00.

Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych”.

           

Oferty, które wpłynął po terminie lub niekompletne nie będą rozpoznawane. O zachowaniu terminu, o którym wyżej mowa decyduje wpływ oferty do Ośrodka. 

 

Nabór będzie prowadzony przez Komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej części naboru (rozmowy rekrutacyjnej) kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. 

 

Przewidywany termin zatrudnienia kandydata: październik 2018 r., w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Osoba wyłoniona w naborze przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązana jest
do przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego (zapytanie o udzielenie informacji
o osobie) potwierdzające brak skazania.

 

 

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy
  Wałbrzyska 15,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest tel. 609 010 402, adres email: ido@mops.swidnica.pl
 3. Pana/Pani/ dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).
 4. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.
 5. Pana/Pani/ dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
  do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa
  w procesie rekrutacji.
 10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych.

 

 

Oświadczenie kandydata:

 

Tak     Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu uczestnictwa procesie
w rekrutacji.

 

…………………………

Podpis Kandydata

Tak          Nie

Wyrażam zgodę na weryfikację moich danych osobowych, które zawarłem/am w dokumencie
CV w celach niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji.

 

…………………………

Podpis Kandydata

Skip to content