Ogłoszenie naboru na stanowisko asystenta rodziny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny, w wymiarze 1 etatu

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. Posiada
  – wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub
  – wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi i rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
  – wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
  – wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

 2. Posiada obywatelstwo polskie.
 3. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona
  ani ograniczona.
 4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika
  z tytułu egzekucyjnego.
 5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 7. Posiada nieposzlakowaną opinię
 8. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

(..)

Pełna treść ogłoszenia: [ kliknij ]

Skip to content