Nabór na stanowisko wychowawcy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy
w Placówce Wsparcia Dziennego dla Osiedla Zawiszów

 •  Warunki przystąpienia do naboru

 

Do naboru może przystąpić kandydat, który:

 1. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą lub dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi
  w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 2. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona.
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku
  do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 4. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi i rodziną.
 2. Znajomość ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 3. Umiejętność pracy indywidualnej i grupowej.
 4. Preferowane będą osoby z uprawnieniami do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.
 • Zakres zadań/obowiązków na stanowisku obejmuje, w szczególności
 1. Zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w ramach placówki wsparcia dziennego,
 2. w szczególności: prowadzenie bezpiecznych i odpowiadających potrzebom
  i zainteresowaniom dzieci zajęć z grupą, w tym zajęć sportowo – ruchowych, prowadzenie zajęć wychowawczych z dzieckiem, pomaganie w odrabianiu lekcji i nauce.
 3. Opracowywanie, przy udziale dziecka indywidualnego planu pracy i weryfikowanie
  go nie rzadziej niż co pół roku, prowadzenie dziennika zajęć oraz innych dokumentów związanych z pracą z dzieckiem, rodzicami i rodziną dziecka.
 4. Współpraca z rodzicami i rodzinami podopiecznych, ze szkołą, do której uczęszcza dziecko, z podmiotami leczniczymi, w razie wystąpienia potrzeby, innymi podmiotami ważnymi w zakresie wsparcia dziecka i rodziny.
 5. Organizowanie pracy Zespołu ds. Oceny Okresowej Sytuacji Dziecka i organizowanie pracy wolontariuszy podejmujących działania w ramach placówki wsparcia dziennego.
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Kwestionariusz osobowy (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacyjnych.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie potwierdzające  fakt, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.
 7. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 • Informacja na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym nabór był niższy niż 6%.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, sekretariat, w terminie do 22 czerwca 2016 r., do godziny 15.00. Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego dla Osiedla Zawiszów”.

Oferty, które wpłynął po terminie lub niekompletne nie będą rozpoznawane.


O zachowaniu terminu, o którym wyżej mowa decyduje wpływ oferty do Ośrodka.

O terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej części naboru (rozmowy rekrutacyjnej) kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. 

Przewidywany termin zatrudnienia kandydata: 01 lipca 2016 r., na umowę zlecenie, z możliwością zmiany po okresie próbnym na umowę o pracę.

Miejsce pracy: Placówka Wsparcia Dziennego dla Osiedla Zawiszów z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy, przy ul. Galla Anonima 1

 

Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00. do 18.00

lipiec w godzinach od 10.00. do 14.00

sierpień – placówka nieczynna

Skip to content