Nabór na stanowisko pracownik socjalny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy poszukuje pracownika na zastępstwo
na stanowisko pracownik socjalny

 

Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1) posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;

2) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

3) ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;

4) ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie;

5) przed dniem 1 maja 2004 r. ukończył studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

6) do 30.10.2007 r. ukończył studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

Zakres czynności:

 • Rozpoznawanie potrzeb klientów w zakresie pomocy społecznej.
 • Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej w procesie przyznawania pomocy.
 • Ustalanie danych personalnych osób ubiegających się o pomoc, ich stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej.
  W przypadku braku dokumentów, o których mowa, podejmowanie działań w celu ich pozyskania.
 • Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych.
 • Wnioskowanie o udzielanie świadczeń.
 • Realizowanie pracy socjalnej, poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.
 • Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.
 • Występowanie o świadczenie pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej.
 • Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizowania społeczności lokalnej.
 • Obowiązkowa znajomość aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
 • Korzystanie z elektronicznych baz danych na potrzeby realizowanych zadań.
 • Ewidencjonowanie dokumentacji klientów MOPS i kompleksowe wprowadzanie danych do programu Pomost.
 • Kontrolowanie prawidłowości wykorzystywania świadczeń z pomocy społecznej.
 • Kontrolowanie jakości i terminowości realizowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuń
 • Współpracowanie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami środowiska lokalnego, działającymi między innymi na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych.
 • Organizowanie, inicjowanie i koordynowanie działań z zakresu wolontariatu, w tym:
 1. prowadzenie naboru wolontariuszy, przygotowywanie umów, zaświadczeń wzorów sprawozdań i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia wolontariatu,
 2. pozyskiwanie partnerów organizujących prace dla wolontariuszy,
 3. monitorowanie działań podejmowanych przez wolontariuszy, przez pracowników socjalnych współpracujących z wolontariuszami,
 4. opracowywanie procedur służących funkcjonowaniu i rozwojowi wolontariatu,
 5. współpraca z pomiotami działającymi na terenie Miasta i kraju w zakresie wolontariatu, w tym z Urzędem Miejskim w Świdnicy, Referatem Gospodarki Mieszkaniowej,
 6. przygotowywanie informacji medialnej  promujących działania woluntarystyczne oraz Centrum Wolontariatu, które działa przy MOPS w Świdnicy,
 7. organizacja szkoleń dla wolontariuszy, partnerów oraz innych podmiotów ważnych dla rozwoju wolontariatu w Mieście.
 • Kompletowanie dokumentów oraz udzielanie informacji niezbędnych do rozpatrywania skarg i wniosków z zakresu realizowanych zadań.
 • Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie potwierdzające  fakt, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.
 7. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, sekretariat, w terminie
do 28 września 2017 r., do godziny 12.00. Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

O terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej części naboru (rozmowy rekrutacyjnej) kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. 

Przewidywany termin zatrudnienia kandydata: październik 2017 r., na umowę o pracę na zastępstwo.

Kontakt Pani Danuta Rzepisko nr tel. 74 854 90 53 wew. 27; 668 188 856.

 

Skip to content