Informacje 500+/300+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że od 1 lipca 2019 r. można składać wnioski o na świadczenie „Dobry start” (300+), świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2019/2020 (w przypadku 500+ na okres trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.).

Od lipca 2019 r. istnieje wyłącznie możliwość składania wniosków online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przez bankowość elektroniczną (dotyczy wniosków 500+ i 300+). Składanie wniosków w formie papierowej w MOPS w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Franciszkańskiej 7, pok. nr 11 (dla osób mieszkających na terenie miasta Świdnica) odbywać się będzie dopiero od 1 sierpnia 2019 r. Informacja jest czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (Rodzina 500+)

W związku ze zmianami w programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. gwarantuje przyznanie 500+ począwszy od 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego nie zostało już przyznane.

W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane świadczenie do końca września 2019 r., w celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku, wnioski również będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną.

Terminy wypłat przyznanego świadczenia:

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r., oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r., oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r., do 31 stycznia 2020 r., oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)

Programem „Dobry Start” jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

1. Nie ukończył:

 • 20 lat,
 • 24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:

 • szkoła podstawowa,
 • dotychczasowe gimnazjum,
 • szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

WAŻNE! Świadczenie 300+ nie przysługuje:

 • studentom,
 • przedszkolakom,
 • uczniom zerówki.

Podstawą do wypłacenia świadczenia 300 + będzie wypełnienie prawidłowo wniosku i złożenie go w terminie w organie właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania, – a nie miejsce meldunku.

Terminy wypłat przyznanego świadczenia:

 • złożenie wniosku lipiec 2019 r. – sierpień 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata nastąpi najpóźniej do 30 września 2019 r.
 • złożenie wniosku wrzesień 2019 r. – listopad 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata nastąpi w terminie do 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia prawidłowo wniosku.

Wnioski złożone po 30 listopada 2019 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.