Akty prawne

akty_prawne

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168) Tekst ujednolicony – stan na 30.01.2013 r.
   Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458).
   Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Tekst ujednolicony -stan na 09.01.2009 r.
   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 2006 nr 139 poz. 993)
   Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 1974 nr 14 poz. 85) Tekst ujednolicony – stan na 24.02.2009 r.
   Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach Tekst ujednolicony – stan na 02.02.2009 r.
   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635) – Tekst ujednolicony – stan na 26.02.2009 r.
   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240)
   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241)
   Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. 2009 nr 152 poz. 1223) – Tekst jednolity