Podsumowanie ogólnopolskiego badania osób bezdomnych

zdjęcie

Co 2 lata przeprowadzane jest ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Wyliczenie osób bezdomnych jest koniecznym działaniem do określenia skali  problemu bezdomności w Polsce.  Uzyskane dane mają również ukierunkowywać gminy do uwzględnienia problemu bezdomności w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych. Dane statystyczne mają również związek z polityką mieszkaniową gmin oraz placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy koordynował Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych na terenie gminy miasta Świdnica, które zostało przeprowadzone w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.

W celu sprawnego przeprowadzenia kolejnego badania liczby osób bezdomnych niezbędne było zaangażowanie i umiejętna ścisła współpraca wszelkich dostępnych służb: Policji, Straży Miejskiej, pracowników 2 placówek prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Świdnicy, pracowników Szpitala „Latawiec”, Pogotowia Ratunkowego oraz Aresztu Śledczego. Przeprowadzone badanie pozwoliło na uzyskanie informacji dot. aktualnych map grupowania się, bądź przebywania osób bezdomnych na terenie miasta Świdnicy oraz danych demograficznych ww. grupy.

Uzyskane wyniki są następujące:

177 osób bezdomnych przebywało na terenie miasta Świdnicy (146 mężczyzn i 31 kobiet), z czego 57 osób to  mieszkańcy Świdnicy.

Podział ze względu na miejsce przebywania osoby bezdomnej:

  • 1 osoba bezdomna przebywała w Szpitalu „Latawiec” na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej,
  • 7 osób bezdomnych przebywało w pustostanach,
  • 2 osoby bezdomne przebywały w domkach na działce,
  • 2 osoby bezdomne przebywały na dworcu PKP,
  • 76 bezdomnych w placówce przy ul. Westerplatte 51,
  • 84 osoby bezdomne w placówce przy ul. Św. Brata Alberta 5,
  • 5 osób bezdomnych w areszcie Śledczym w Świdnicy.

Wśród przebadanych osób bezdomnych najwięcej przebywało w dwóch placówkach dla osób bezdomnych prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta w Świdnicy przy ul. Westerplatte 51 oraz przy ul. Św. Brata Alberta 5 tj. 160 osób. W grupie badanych bezdomnych przeważają mężczyźni, największa grupę stanowią osoby w przedziale wiekowym od 41-60 lat w liczbie 83. Drugą grupę wśród mężczyzn stanowią osoby w przedziale wiekowym powyżej 60 lat – 56 badanych.

Kolejne przeprowadzone badanie potwierdziło wzrost liczby bezdomnych kobiet, niebędących mieszkankami naszego miasta. Wśród 32 badanych kobiet tylko 6 posiada ostatnie stałe zameldowanie na terenie Świdnicy.

Dominującymi  przyczynami bezdomności wskazanymi  przez bezdomnych mężczyzn były: eksmisja, wymeldowanie z mieszkania (44 osoby), konflikt rodzinny (37 osób), uzależnienie od alkoholu, narkotyków, hazardu (27 osób), zły stan zdrowia, niepełnosprawność (24 osoby), rozpad związku (22 osoby), opuszczenie zakładu karnego (10 osób). Natomiast w grupie bezdomnych kobiet dominującymi przyczynami bezdomności były: konflikt rodzinny – 14 osób, eksmisja, wymeldowanie z mieszkania – 8 osób, rozpad związku – 5 osób.

Badanie osób bezdomnych wskazało obszary, w których oczekują wsparcia i pomocy szczególnie: finansowej, zapewnienia mieszkania, potrzeby zdrowotnej, zapewnienia schronienia oraz pomocy żywnościowej. Skuteczne wsparcie osób bezdomnych to oprócz zapewnienia schronienia oraz pomocy żywnościowej jest budowanie kompleksowego systemu wsparcia w procesie usamodzielniania w tym aktywizacji społecznej i zawodowej.