Nagrody specjalne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zachęca do składania wniosków o przyznanie nagrody specjalnej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku.

Nagrody przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Wypełnione prawidłowo wnioski o nagrody specjalne wraz z pełną dokumentacją zawierają:

  • opis działalności i osiągnięć kandydata lub kandydatów zgłoszonych do nagrody,
  • materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia,
  • co najmniej dwie niezależne opinie osób lub instytucji mogących potwierdzić działalność i osiągnięcia kandydata lub kandydatów.

Wnioski należy dostarczyć do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu do dnia 31 lipca 2019 r.

Wniosek: [ pobierz ]